Ustrojstvo

Predsjednik Upravnog vijeća

Dario Matanović, dipl.oec.

dario.matanovic@mingor.hr

Članovi Upravnog vijeća

Miroslav Cindrić

cindric1506@gmail.com

Martin Baričević

baricevic.martin@gmail.com

Nikolina Jelinić, struč.spec.oec.

nikolina.jelinic@pp-velebit.hr

Ravnatelj

053/560-456

Ravnatelj Mario Šaban

mario.saban@pp-velebit.hr

Tajnica Ustanove

053/560-454

Nikolina Jelinić, struč.spec.oec.

nikolina.jelinic@pp-velebit.hr

Stručna služba

053/560-457

Ivana Maras, dipl. ing. - viša stručna savjetnica-šumar

ivana.maras@pp-velebit.hr

Marija Maras, mag. ing. silv. - stručna suradnica-edukator(porodiljni dopust)

marija.maras@pp-velebit.hr

Antonija Jurković mag.ing.silv. - zamjena za stručnu suradnicu - edukatora

antonija.jurkovic@pp-velebit.hr

Služba za marketing i komercijalne poslove

053/560-455

Ivana Svetić, dipl.oec. - voditeljica Službe

ivana.svetic@pp-velebit.hr

Nikolina Smojver, struč.spec.oec. - stručna suradnica za promidžbu (porodiljni dopust)

nikolina.smojver@pp-velebit.hr

Matija Ivanetić, mag.prim.educ. - zamjena za stručnu suradnicu za promidžbu

matija.ivanetic@pp-velebit.hr

Mile Miškulin - čuvar

Služba čuvara prirode

053/560-452

053/560-458

Milan Vukelić - čuvar prirode(porodiljni dopust)

milan.vukelic@pp-velebit.hr

Luka Krmpotić - čuvar prirode III. vrste -zamjena za čuvara prirode III. vrste

luka.krmpotic@pp-velebit.hr

Goran Jurković - čuvar prirode

goran.jurkovic@pp-velebit.hr

Josip Serdar - čuvar prirode I. vrste

josip.serdar@pp-velebit.hr


Ured Krasno

053/851-600

Josip Tomaić, bacc.ing.agr. - čuvar prirode

josip.tomaic@pp-velebit.hr


Ured Gračac

023/689-818

Vlado Karamarko - čuvar prirode

vlado.karamarko@pp-velebit.hr

Josip Frketić - čuvar prirode

josip.frketic@pp-velebit.hr

Služba općih i zajedničkih poslova

053/560-454

Leana Arežina, struč.spec.oec. - voditeljica pododjeljka-računovodstvo

racunovodstvo@pp-velebit.hr

leana.arezina@pp-velebit.hr

Marija Frketić - administrativna referentica

marija.frketic@pp-velebit.hr

Ruža Durdov - spremačica