Ustrojstvo

Predsjednik Upravnog vijeća

Dario Matanović, dipl.oec.

dario.matanovic@mingor.hr

Članovi Upravnog vijeća

Miroslav Cindrić

cindric1506@gmail.com

Martin Baričević

baricevic.martin@gmail.com

Ravnatelj

v.d. ravnatelja Mario Šaban

mario.saban@pp-velebit.hr

Stručna služba

Ivana Maras, dipl. ing. - viša stručna savjetnica-šumar

ivana.maras@pp-velebit.hr

Marija Maras, mag. ing. silv. - stručna suradnica-edukator

marija.maras@pp-velebit.hr

dr. sc. Ana Brkljačić, dipl. ing. biologije- viši stručni savjetnik-biolog

ana.brkljacic@pp-velebit.hr

Služba za marketing i komercijalne poslove

Ivana Svetić, dipl.oec. - voditeljica Službe

ivana.svetic@pp-velebit.hr

Mile Miškulin - čuvar

Služba čuvara prirode


Tomislav Rukavina, bacc.ing.agr. - glavni čuvar prirode

tomislav.rukavina@pp-velebit.hr

Milan Vukelić - čuvar prirode

milan.vukelic@pp-velebit.hr

Goran Jurković - čuvar prirode

goran.jurkovic@pp-velebit.hr


Ured Krasno

Josip Tomaić, bacc.ing.agr. - čuvar prirode

josip.tomaic@pp-velebit.hr


Ured Obrovac

Vlado Karamarko - čuvar prirode

vlado.karamarko@pp-velebit.hr

Josip Frketić - čuvar prirode

josip.frketic@pp-velebit.hr

Služba općih i zajedničkih poslova


Nikolina Jelinić, struč.spec.oec. - voditeljica Službe

nikolina.jelinic@pp-velebit.hr

Leana Arežina, struč.spec.oec. - voditeljica pododjeljka-računovodstvo(porodiljni dopust)

racunovodstvo@pp-velebit.hr

leana.arezina@pp-velebit.hr

Nikolina Mažar Šimić dipl.oec. - zamjena voditeljice pododjeljka za računovodstvo

nikolina.jelinic@pp-velebit.hr

Marija Frketić - administrativna referentica

marija.frketic@pp-velebit.hr

Ruža Durdov - spremačica