Ustrojstvo

Predsjednik Upravnog vijeća

Dario Matanović, dipl.oec.

dario.matanovic@mzoe.hr

Članovi Upravnog vijeća

Miroslav Cindrić

usdr.tigar@gmail.com

Martin Baričević

opcina-jasenice@zd.t-com.hr

Ravnateljica

dr. sc. Ana Brkljačić, dipl. ing. biologije

ana.brkljacic@pp-velebit.hr

Stručna služba

Ivana Maras, dipl. ing.

ivana.maras@pp-velebit.hr

Marija Maras, mag. ing. silv.

marija.maras@pp-velebit.hr

Služba za marketing i komercijalne poslove

Ivana Svetić, dipl.oec.

ivana.svetic@pp-velebit.hr

Služba protupožarne zaštite i tehničkih poslova

Mario Šaban, dipl.ing.sig.

mario.saban@pp-velebit.hr

Služba čuvara prirode

Tomislav Rukavina, bacc.ing.agr.

tomislav.rukavina@pp-velebit.hr

Ured Krasno

Josip Tomaić, bacc.ing.agr.

josip.tomaic@pp-velebit.hrUred Obrovac

Služba općih i zajedničkih poslova

Nikolina Jelinić, struč.spec.oec.

nikolina.jelinic@pp-velebit.hr