Ustrojstvo

Predsjednik Upravnog vijeća

Dario Matanović, dipl.oec.

dario.matanovic@mingor.hr

Članovi Upravnog vijeća

Miroslav Cindrić

cindric1506@gmail.com

Martin Baričević

baricevic.martin@gmail.com

Nikolina Jelinić, struč.spec.oec.

nikolina.jelinic@pp-velebit.hr

Ured ravnatelja

053/560-456

Mario Šaban, struč.spec.ing.sec., mag.oec - ravnatelj

mario.saban@pp-velebit.hr

Odjel općih i zajedničkih poslova

053/560-454

Nikolina Jelinić, mag.oec. - rukovoditeljica odjela općih i zajedničkih poslova

nikolina.jelinic@pp-velebit.hr

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka prirode

053/560-457

Ivana Maras, dipl. ing. - viša stručna savjetnica za održivo korištenje

ivana.maras@pp-velebit.hr

Marija Petry, mag. ing. silv. - viša stručna savjetnica za zaštitu i očuvanje prirodne baštine i ekološku mrežu

marija.petry@pp-velebit.hr

Antonija Jurković, mag. ing. silv. - stručna suradnica za zaštitu i očuvanje prirodne baštine i ekološku mrežu

antonija.jurkovic@pp-velebit.hr

Odsjek za marketing i komercijalne poslove

053/560-455

Ivana Svetić, dipl.oec. - rukovoditeljica odsjeka za marketing i komercijalne poslove

ivana.svetic@pp-velebit.hr

Nikolina Smojver, struč.spec.oec. - stručna suradnica za promidžbu

nikolina.smojver@pp-velebit.hr

Matija Ivanetić, mag.prim.educ. - stručni savjetnik vodič-edukator u Cerovačkim špiljama

matija.ivanetic@pp-velebit.hr

Mile Miškulin - pomoćni radnik

Odjel čuvara prirode

053/560-452

053/560-458

Josip Serdar, mag.prim.educ. - čuvar prirode I. vrste

josip.serdar@pp-velebit.hr


Luka Krmpotić - čuvar prirode II. vrste

luka.krmpotic@pp-velebit.hr


Ured Krasno

053/851-600


Ured Gračac

023/689-818

Vlado Karamarko - čuvar prirode III. vrste

vlado.karamarko@pp-velebit.hr


Josip Frketić - čuvar prirode III. vrste

josip.frketic@pp-velebit.hr

Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove

053/560-454

Marija Frketić - voditeljica računovodstva (III. vrste)

marija.frketic@pp-velebit.hr

Ruža Durdov - spremačica