• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Velebit“, u svezi s člankom 22. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03. i 144/10.), ravnatelj Javne ustanove „Park prirode Velebit“ dana 15. siječnja 2014. godine donosi slijedeću


O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 

Članak 1

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi „Park prirode Velebit“ kao tijelu javne vlasti.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Članak 2

Službenikom za informiranje imenuje se Ivana Svetić, dipl. oec. koji radi na obavljanju poslova Voditelja Službe za marketing i komercijalne poslove

 

Članak 3

Službenik za informiranje:
- obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,
sukladno unutarnjem ustroju,
- unaprjeđuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim  dokumentima koji se odnose na rad Javne ustanove „Park prirode Velebit“ kao tijela javne vlasti,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.

 

Članak 4

Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovoran ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Velebit „ kao čelniku tijela javne vlasti.


ravnatelj
Ivan Tomljenović, dipl.ing


Klasa:     008-01/14-01/01
Ur.broj: 2125/17-01-14-02
Gospić, 15. siječnja 2014.

 

Virtualne šetnje

image

Statistike

Članova : 12
Sadržaj : 144
Web Linkovi : 6
Posjete Sadržajima : 698485

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon