Srijeda, 22 Ožujak 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

Brojač posjeta

249295
DanasDanas535
JučerJučer615
Ovaj tjedanOvaj tjedan1749
Ovaj mjesecOvaj mjesec11251
UkupnoUkupno249295
Vaskularna flora Premužićeve staze 
U lipnju 2013. godine, Javna ustanova „Park prirode Velebit“, počela je s provođenjem projekta "Vaskularna flora Premužićeve staze". Predviđeno trajanje terenskih radova, obrade i uređivanja podataka, je 2,5 godine.
Voditelj Projekta je Dr. sc. Dario Kremer, dipl. ing. šumarstva, znanstveni savjetnik iz područja biotehničkih znanosti (polje šumartsvo) i područja prirodnih znanosti (polje biologija) te voditelj – upravitelj Farmaceutskog botaničkog vrta "Fran Kušan" pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Stručni suradnik na Projektu je mr.sc. Marko Randić iz Rijeke.
U ime Javne ustanove „Park prirode Velebit“ kao suradnica na Projektu uključena je mr.sc. Ana Brkljačić, viši stručni savjetnik – biolog.
Namjera je popisati vaskularnu floru (drveće, grmlje, zeljaste biljke, paprati) uz Premužićevu stazu na području sjevernog i srednjeg Velebita tj. na dijelu staze koji prolazi područjem Parka prirode „Velebit“. U tu svrhu obišla bi se nekoliko puta tijekom vegetacijskog razdoblja Premužićeva staza, te odredile, popisale i fotografirale biljne vrste koje rastu uz stazu.
Na ovaj način Ustanova popunjava svoju bazu podataka novim informacijama o flornom bogatstvu Velebita u cjelini. Također, dobiti će se stručna podloga za izradu različitog promotivnog materijala za potrebe Parka prirode Velebit, od letaka, deplijana i raglednica, do najznačajnijeg i konačnog cilja Projekta – izrade stručnog vodiča kroz biljni svijet uz Premužićevu stazu, jednog od, široj javnosti, najpoznatijih i najatraktivnijih dijelova Velebita.
Istraživanje dinarskog voluhara (Dinaromys bogdanovi) na Velebitu
Hrvatski prirodoslovni muzej iz Zagreba, tijekom 2009. godine, istraživati će na području Velebita strogo zaštićenu vrstu Dinaromys bogdanovidinarski voluhar , u svrhu utvrđivanja i praćenja stanja populacije s ciljem donošenja mjera zaštite i staništa u kojem obitava.
Dinaromys bogdanovi dinarski voluhar strogo je zaštićena vrsta sukladno Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenih i strogo zaštićenim („Narodne novine“ br. 7/06).
U istraživanju sudjeluju Marijana Vuković i Branko Jalžić, pod vodstvom dr.sc. Nikole Tvrtković.
Za navedeno istraživanje izdano je dopuštenje u obliku rješenja nadležnog Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode (Klasa: UP/I-612-07/08-33/1018, Ur.broj: 532-08-01-01/1-09-02 od 13. veljače 2009.godine). 
Nastavak istraživanja vidre (Lutra lutra L.) u Parku prirode Velebit
vidra livejorunaljpgUdruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, u sklopu projekta „Znanstvena analiza euroazijske vidre (Lutra lutra) s Dodatka II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore na području mediteranske i alpske biogeografske zone Hrvatske“ tijekom 2009. godine provesti će istraživanja i na zaštićenom području Parka prirode Velebit.

Istraživanja uključuju pregled područja rijeka Dalmacije, Like , Gorskog kotara i Istre u cilju utvrđivanja prisustva vidre (Lutra lutra L.).

Projekt je financiran od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode s ciljem izrade prijedloga potencijalnih NATURA područja.

Istraživanje će se provoditi u razdoblju od siječnja do rujna 2009.godine, a u njemu će sudjelovati Gabrijela Medunić-Orlić, dipl.ing.kemije, B.sc.znanosti okoliša i Milena Šijan, prof.biologije i kemije, B.sc. znanosti okoliša.

Za navedeno istraživanje izdano je dopuštenje u obliku rješenja nadležnog Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode (Klasa: UP/I-612-07/09-33/048, Ur.broj: 532-08-01-01/1-09-02 od 28. siječnja 2009.godine).

Istraživanje vidre (Lutra lutra L.) na području rijeka Zrmanje i Krupe
ervenik zegar nova tocka

Provoditelji projekta: Istraživanja provode Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj «Sunce» iz Splita te Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu u sklopu međunarodnog projekta «Environmental Areas of value and Archaeological Sites. An Integrated Issue for the Valorization of the Coastal Areas”. Partner na spomenutom projektu je i Sveučilište u Molise iz Italije.

U istraživanjima sudjeluju Milena Šijan, prof. biologije i kemije; B.Sc. znanosti okoliša te Gabrijela Medunić-Orlić, dipl.ing.kem.; B.Sc. znanosti okoliša.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Interreg III A programa.

Spomenuto istraživanje vidre predstavlja dio aktivnosti projekta usmjerenih na prikupljanje podataka o bioraznolikosti obalnog područja Jadranskog mora. Istraživanja rasprostranjenosti vidre u obalnom području južne Hrvatske provedena u nekoliko navrata u razdoblju od 2004. do 2007. godine pokazala su kako je rijeka Zrmanja s pritocima jedina rijeka kod koje područje kretanja vidre obuhvaća čitav tok rijeke od njenog izvora do ušća na Novigradskom moru.
Vidra je zaštićena i ugrožena vrsta u Europi, a u Hrvatskoj je zaštićena prema Pravilniku o proglašenju divljih svojti o zaštićenima i strogo zaštićenima (NN 07/06). Pad brojnosti vidre u Europi uzrokovan je zagađenjem vode, uništavanjem staniša te slučajnim stradavanjem jedinka na prometnicama, u mrežama i vršama te tijekom lova na druge životinje. Vidra se nalazi na vrhu hranidbenog lanca te njeno prisustvo na rijekama Zrmanji i Krupi dokaz je još uvijek očuvanog ekosustava ovih rijeka. Kako bi vidra i dalje nastavila obitavati na ovom području svojim prisustvom potvrđujući njegovu očuvanost neophodna je podrška i suradnja lokalnog stanovništva.

„Rasprostranjenost i zaštita podvrsta Vipera ursinii macrops i V. ursinii rakosiensis u Hrvatskoj“

Provoditelji projekta:
Istraživanja su zajedno proveli Herpetološka sekcija Udruge studenata biologije“BIUS“ Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u zagrebu i Hrvatsko herpetološko društvo - Hyla pod organizacijom voditelja projekta Dušana Jelića, a u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP), Laboratorijem za kralježnjake Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim ekološkim društvom, Institutom za zoologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Makedonskim ekološkim društvom (MED) iz Skopja.

Mentori projekta:
- prof. dr.sc. Milorad Mrakovčić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek
-
doc.dr.sc. Ljiljana Tomović, Institut za zoologiju, Beograd
-
mr.sc. Duje Lisičić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za animalnu fiziologiju

Međunarodni suradnici:
-Bogoljub Sterijovski, Makedonsko ekološko društvo, Skopje
- dr.sc. Jelka Crnobrnja – Isailović, Institut za biološka istraživanja, Beograd
-
Rastko Ajtić, Zavod za zaštitu prirode, Beograd.

Cilj projekta:
Utvrditi što točnije rasprostranjivanje planinskog žutokruga i stepske ljutice, uspostaviti monitoring populacije i predvidjeti zaštitu staništa od negativnog čovjekovog utjecaja.

Topografsko snimanje donje Cerovačke špilje

Provoditelj projekta: prof. Neven Bočić

Cilj projekta: Topografsko snimanje do sada poznatih dijelova Donje Cerovačke špilje (cca 2500 m), te izrada digitalne topografske karte Donje Cerovačke špilje u mjerilu 1:5000.

Inventarizacija geoloških osobitosti Parka prirode «Velebit»

Provoditelj projekta : Prirodoslovno - matematički fakultet Zagreb; Geološki odsjek

Voditeljica projekta : Prof. dr. sc. Jasenka Sremac dipl.ing. geolo.

Cilj projekta : Znanstveno obradit te popularno za posjetitelje prikazati dva reprezentativna lokaliteta, od kojih je jedan, Velnička glavica, pod zaštitom a drugi, Paripov jarak, potencijalno interesantan za zaštitu.

Izrada bilanca voda za prostor Parka prirode «Velebit»

Provoditelj projekta : Rudarsko - geološko - naftni fakultet Zagreb; Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Darko Mayer dipl. ing. geolo.

Cilj projekta : Sistematizacija postojećih podataka i praćenje stanja i količina voda na Velebitu te popularni prikaz velebitskih voda za posjetitelje Parka prirode «Velebit».

Kartiranje ptica gnjezdarica i biljnih endema na području Dabarskih Kukova

Provoditelj projekta : Zelena akcija Zagreb & WWF & PPV

Voditelj projekta : dr. sc. Gordan Lukač

Cilj projekta : Popisati ptice gnjezdarice i njihova gnijezda te biljne endeme na području Dabarskih kukova radi njihove zaštite a kao preduvjet za organizaciju alpinizma na istom lokalitetu.

Obnova spomenika, «Kubus» na Baškim Oštarijama, graditeljima velebitskih cesta

Provoditelj projekta : Planinarsko društvo «Prpa» - Baške Oštarije

Voditelj projekta : Vlado Prpić

Cilj projekta : Obnoviti vremenom oštećeni spomenik te urediti zapušteni okoliš i vidikovac na Baškim Oštarijama

Restauracija «Pisanog kamena» na Begovači

Provoditelj programa : EKO KOSINJ - Udruga za promicanje zdravog života, zaštitu prirode i očuvanje baštine

Cilj projekta : Restauracija uklesnog rimskog teksta na kamenu «živcu» te uređenja odmorišta i edukacijskih sadržaja uz ovaj spomenik

Zeleni pojas - Velebit

Provoditelj projekta : Zelena akcija Zagreb & WWF

Voditelj projekta : mr. sc. Jagoda Munić

Cilj projekta : Praćenje stanja biološke raznolikosti na Velebitu i «Velebitskoj regiji»