Srijeda, 22 Ožujak 2017

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

Brojač posjeta

249296
DanasDanas536
JučerJučer615
Ovaj tjedanOvaj tjedan1750
Ovaj mjesecOvaj mjesec11252
UkupnoUkupno249296
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd

Na temelju zakona o radu (93/14), članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora  za službenike i namještenike  u javnim službama (NN br.141/12) i članka 21. Statuta Javne ustanove "Park prirode Velebit" ravnateljica Javne ustanove "Park prirode Velebit"raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ:

-za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesta

  1. stručnisuradnik za promidžbu,2izvršitelja/ljice, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

-VSS/magistar strukeekonomskog, turističkog, društvenog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

-poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

-poznavanje dva stranog jezika

-izvrsne komunikacijske vještine

-biti sposoban pričati pred grupom ljudi slobodno i opušteno

-vještine dobrog domaćina i prezentera 

-vozačka dozvala

  1. stručnisuradnik šumar,2izvršitelja/ljice, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

VSS/magistar strukeprirodoslovnog smjera-šumar

-poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

-poznavanje jednog stranog jezika

-izvrsne komunikacijske vještine

-vozačka dozvala i mogućnost samostalnog upravljanja vozilom

  1. nadzornik II. Vrste, 2 izvršitelja/ljice, puno radno vrijeme, na određeno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

VŠS/prvostupnik strukeprirodoslovnog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,

-poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet)

-poznavanje jednog stranog jezika

-izvrsne komunikacijske vještine

-vozačka dozvola i mogućnost samostalnog upravljanja vozilom

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-       životopis i zamolbu;

-       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);

-       presliku domovnice;

-      potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju

        od 30 dana od dana objave ovog natječaja);

-       potvrdu (ili ispis elektroničkog zapisa podataka)Hrvatskog zavoda za mirovinsko    

        osiguranjeopodacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

        mirovinsko osiguranjeiz koje je vidljiv evidentirani radni staž (ne stariju od 30 dana od dana

        objave ovog natječaja);

-       uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji

        od  6 mjeseci od dana objave ovog natječaja);

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, provjera radnih i stručnih sposobnosti provest će se razgovorom ili određivanjem da obave neki posao, te testiranje stranih jezika. 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-adrese i službene web-stranice javne ustanove:

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijava je 10dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za izabrane kandidate  bit će zatražena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Javna ustanova "Park prirode Velebit"zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
Prijave dostaviti na adresu: s naznakom"Ne otvaraj-Natječaj za pripravnika", Javna ustanova Park prirode Velebit, Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić.

KLASA:          112-03/16-01/04                                                                               ravnateljica:

URBROJ: 2125/17-01-16-01                                                             Ivana Maras dip. Ing. šum

Gospić,            5. prosinca 2016. godine

 
Javna ustanova Park prirode Velebit prijavila je projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“  na Javni poziv „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zagrebačkim speleološkim savezom. Planirano ulaganje iznosi 68.453.850,00 kuna. Predloženi projekt “ ima za cilj uspostaviti aktivni sustav zaštite resursne osnove, unaprijediti infrastrukturu te razviti model upravljanja Cerovačkim špiljama. Integralnim projektom definiraju se polazišta za uspostavu održivog modela gospodarenja i upravljanja područjem Cerovačkih špilja i Javne ustanove „Park prirode  Velebit“,  a koja su usmjerena k očuvanju i trajnom vrednovanju bio-raznolikosti ekološke mreže i geomorfoloških fenomena, te osiguravaju ostvarenje zadaća od javnog interesa kroz poticanje i razvoj znanstveno-istraživačke, kulturne, odgojno-obrazovne i posjetiteljsko-rekreativne aktivnosti na području Parka prirode Velebit.
Najznačajnije aktivnosti na poboljšanju infrastrukture su izgradnja i opremanje centra za prihvat i informiranje posjetitelja, uređenje pješačko kolne površine, uređenje šetnica od prihvatnog centra do Donje i Gornje špilje, izgradnja pješačkog prijelaza (mosta) preko željezničke pruge, uređenje Cerovačkih špilja za posjećivanje (izmjena rasvjete i uređenje staza u špiljama). Bitan segment projekta su i aktivnosti vezane uz izradu i implementaciju edukacijsko-interpretacijskog programa Centra izvrsnosti „Cerovačke špilje“ s 2 ključna podprograma (a) o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju  okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje; (b) jedinstveni edukacijsko-interpretacijski program za očuvanje krša i krškog podzemlja , kao i programa stručno-znanstvenih istraživanja, inventarizacije i valorizacije šireg područja.
 
Posebno se zahvaljujemo cijelom timu koji je bio uključen u pripremu natječajne dokumentacije.
 
 
Javna ustanova „Park ­prirode Velebit“ 31. ­listopada 2016 .g. or­ganizira događaj pod ­nazivom „2. Noć vješt­ica u Cerovačkim špil­jama“ u Gračacu. Događaj uključuje vođenje­ posjetitelja u Donju­ špilju u noćnim sati­ma (s početkom u 19 s­ati), a posjetitelje ­pozivamo da dođu u št­o većem broju maskira­ni, od kojih će najbo­lji biti i nagrađeni.­ Na ulazu će Vas čeka­ti besplatan čaj dobr­odošlice. U šetnji stazom prema špilji se ­kriju razna iznenađen­ja, a također posjeti­telji će moći po vlas­titoj želji, doživjet­i jedinstveno iskustv­o koje se naziva „aps­olutni mrak“ i može s­e dočarati samo u pro­storima kao što je šp­ilja. Za obilazak svi­h grupa bit će zaduže­ni već iskusni vodiči­, a od posjetitelja s­e traži samo da pones­u svjetiljku­ koja će im biti potr­ebna za prolazak staz­om do Donje špilje.
 
Ulaznice se mogu kupi­ti i ranije u Javnoj ­ustanovi „Park prirod­e Velebit“, na adresi­ Kaniža Gospićka 4b i­li na sam dan događaj­a na ulazu u Cerovačk­e špilje, gdje se sva­kako svi posjetitelji­ moraju javiti i ako ­su unaprijed kupili ulaznice. 
 
Cijene ulazn­ica su:
50 kn-odrasle­ osobe
40 kn-student­i 
30 kn-djeca.
 
Predočenom ulaznicom po­pust na taj dan ostv­arujete u Restoranu Z­vonimir (10% na hranu­ i piće) te u kafićim­a „Marino“ i „Rustika­“ na njihove party ponude za Noć vještica­.
 
Više informacija o s­vemu možete dobiti :
-Na broj 053/ 56­0-450,
-E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-Facebook profilu Park prirode Vel­ebit (#natureparkvele­bit),
 -Na našem Instagram profilu.
 
Naime ovaj događaj j­e prošle godine održa­n prvi put i pokazan ­je veliki interes pos­jetitelja koji su dož­ivjeli ovo zanimljivo­ iskustvo, a ove godi­ne očekujemo još veći­ broj gostiju.
 
 
 

Posjetite izložbu fotografija "Cerovačke špilje- novootkriveni dijelovi" u Zagrebu, u knjižnici Vjekoslava Majera, Meštrovićev trg 1G, Zapruđe. Izložbu je moguće pogledati do 30. lipnja.

Više pogledajte ovdje.